دشت لاله های واژگون کوهرنگ

23 بهمن 1397
2946
2
0

دشت لاله های واژگون چهارمحال و بختیاری یكی از زیباترین جلوه های بدیع و طبیعی این استان است تا جایی كه می توان از آن به عنوان "نقاشی ممتاز خالق هستی" یاد كرد. اگرچه ‌اكوتوریسم طبیعی آبی برفی چهارمحال و بختیاری جاذبه‌های گردشگری طبیعی زیادی را در خود جای داده ‌است، اما زیبایی دشت لاله‌های واژگون چون تابلوی بی‌بدیل همه جاذبه‌های گردشگری این استان را تحت شعاع خود قرار داده است.اینكه بام ایران به "دیار لاله‌های واژگون" شناخته می‌شود، تنها در حد یك نام نیست، بلكه تماشای دشت لاله‌های واژگون با چشم‌انداز خیره‌ كننده برای هر تازه واردی با مسمی بودن این نام را "عینیت" می‌بخشد.

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
دشت لاله های واژگون

این دشت زیر پوششی رنگارنگ از لاله های سرخ رنگ و واژگون ، در 12 کیلومتری چلگرد و در نزدیکی روستای بنواستکی شهرستان کوهرنگ آرمیده است. هوای لطیف، سبک و پاک دشت و پوشش گیاهی بسیار غنی و ارزشمند آن چشم دل هر بیننده ای را می نوازد.

ایــن منطقه با وســعت 379هکتار در ســال 1375جــزو مناطــق چهارگانــه ســازمان حفاظــت محیــط ز یســت قــرار گرفــت. ایــن منطقــه در ارتفاعــات 2800 -2500متــری از ســطح در یا در دامنه کوه میلــی قرار دارد.به واســطه اســتقرار منطقه در اقلیــم کوهرنگ و اقلیم کوهستانی دارای آب و هوایی مرطوب و معتــدل بــا زمســتانهای ســرد اســت. همچنیــن منابــع آب دائمی، مانند چشــمه نــدارد و تنهــا منبع تأمیــن آب آن بارشهای آسمانی است

دشت لاله های واژگون

گردشگران برای سفر به ‌دشت لاله‌ها در طول مسیر شهرستان شهركرد، سودجان چشمه‌ دیمه كوهرنگ از دیدن چهره بهارمفرح این مسیر در حالی كه از سرازیر شدن چشمه‌های آب برف در سراشیبی تپه‌ها و پوشش سبز زمین لذت می‌برند، وارد دشت لاله‌های واژگون می‌شوند. وجود پوشش برف بر فراز تپه‌ها، قله ها، آسمان آبی تزیین شده از ابرهای سپید و قهقهه مستانه ‌رودخانه‌های خروشان از جمله سرشاخه "زاینده رود" اوج زیبایی را در مسیر دشت لاله‌های واژگون به تمام و كمال به گردشگران هدیه كرده است. هر تازه واردی پس از خیره ‌شدن از تماشای طبیعت سحرآمیز و جاذبه‌های طبیعی افسونگر این مسیر در ورود به دشت لاله‌ها شگفت زده و مبهوت زیبایی این دشت خیال‌انگیز و رویایی می‌شود.

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
دشت زیبای خدا

تا چشم كار می‌كند یك دشت پهناور چون فرشی ممتاز از لاله‌ها و دیگر نباتات سبزه‌پوش است ‌و لاله‌های واژگون انگار در برابر عظمت خالق هستی از شرم سر خجلت پایین انداخته‌اند.واشدن غنچه‌های لاله‌های واژگون در دل یك دشت سبزفام در حالی كه كوه های مرتفع پوشیده از برف و دامنه پر از سبزه، گرداگرد آن را احاطه كرده زیبایی طبیعی این دیار را به اوج خود می‌رساند.

 

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
طبیت زیبای دشت لاله های واژگون

شاهکار خدا دشت لاله های واژگون

لبخند مستانه لاله‌های واژگون در پیشواز گردشگران نمایش صحنه‌ای از خلقت آفرینندگاردانا و تواناست كه هر بیننده‌ای را محو تماشای خود و هرعقل سلیمی را به تحسین شاهكار خلقت وا می‌داردفرو آوردن سرتسلیم غنچه‌های نوبر لاله‌های دشت واژگون با اینكه سرآمد زیبایی همه رستنی ها و نباتات هستند به زبان بی‌زبانی به هر بیننده‌ای افتادگی در برابر ذات خداوند را می‌آموزد. لاله‌های واژگون تنها جلوه‌گر یك زیبایی بی‌نظیر نیست، بلكه این "رستاخیز" زیبای خاك تزیین شده از زیباترین لاله‌ها نوید بخش "رستاخیز آخرت" است.

هر چند لاله های واژگون را می توان در جای جای طبیعت زیبای چهارمحال و بختیاری دید اما؛ دشت ۷۰۰ هکتاری منطقه بنواستکی در کوهرنگ بختیاری یکی از معروف ترین رویشگاه های لاله های واژگون در کشور است که در اردیبهشت ماه میزبان هزاران گردشگر می شود.این جاذبه طبیعی بسیار دیدنی درفاصله ۱۰۰ کیلومتری شهرکرد و حدود ۱۰ کیلومتری شهر کوهرنگ قرار داشته و در سال های نه چندان دور که هنوز سیل گردشگران به آن دیار سرازیر نشده بود، با شادابی سحرانگیزی، در اردیبهشت ماه گل های سرنگون خود را به رقص و دل ربائی وا می داشت و این پایکوبی ۱۵ روزه بهاری با بذردهی لاله ها در اواخر اردیبهشت به پایان می رسید.

 

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
طبیعت زیبای دشت لاله های واژگون

دشت لاله های واژگون از نظر گردشگری

ایــن منطقــه عــلاوه بــر داشــتن آب و هــوای معتــدل در اواســط بهار، درســت در زمانی کــه گلهای وحشی در دامنهها و اراضی اواخر عمر خود را طــی میکنند، لاله های واژگون تازه شــروع بــه باز شــدن کــرده و در کنــار لکه های برف موجــود در دامنه هــا و ارتفاعات کــوه میلی، چشــم اندازهای بدیــع و ز یبایــی را بــه وجود می آورنــد. مناظــر زیبــای منطقــه، تماشــای حیــات وحــش و پرنــدگان، کوهنــوردی و صخرهنــوردی از قابلیتهــای گردشــگری منطقه به حساب میآیند.

 از طرفی بارگذاری اکوتوریسمی، سرازیر شدن سیل ویرانگر گردشگران ناآگاه، انفعال دستگاه های متولی و آماده نکردن زیرساخت های لازم برای این بارگذاری و تبدیل شدن به یک جاذبه طبیعی گردشگری؛ سبب گردید که هر ساله از شادابی و تجدید حیات طبیعی لاله ها کاسته شده، و روند کاهش تراکم لاله ها و وسعت این اثر طبیعی کم همتا شدت یابد.چیده شدن گل ها و خارج کردن غده و پیاز لاله ها از داخل خاک توسط برخی از بازدید کنندگان ناآگاه، بیشترین نقش تخریبی را در مجموعه عوامل انسانی مؤثر در تشدید روند تخریب و رخوت دشت لاله ها داشته است.

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
تخریب لاله ها

شکستن ساقه گل ها در اثر پهن کردن زیراندازها، لگدمال کردن لاله ها در اثر ترددهای غیر اصولی و غیر ضروری بازدیدکنندگان در دشت و عدم کنترل فرزندان و ممانعت از آسیب رسانی آنان به گل ها و گیاهان؛ روند طبیعی گل دهی و بذردهی لاله را مختل و تجدید حیات طبیعی دشت را به مخاطره می اندازد.

در اواخر فروردین ماه که لاله ها به گل می‌نشینند  تا اواخر اردیبهشت گل‌های خود را حفظ می‌کنند. در این مدت هر هفته ده هزار نفر از این مکان بازدید می‌کنند که بر اثر تخریب‌های صورت گرفته و احتمال انقراض، حضور گردشگران با محدودیت‌هایی همراه گردیده‌است.(ویکی پدیا)

این اثر طبیعــی- ملــی، بــه منظــور حفظ و حراســت گونه های گیاهی مختلف موجــود در آن ماننــد: لالــه و کرفــس، تحــت مدیر یــت قــرار گرفتــه اســت

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
دشت لاله های واژگون شهرستان کوهرنگ

ورود دام به دشت لاله های واژگون – خصوصا” در اواخر اردیبهشت و خردادماه – در مرحله بذردهی گل ها یکی دیگر از عوامل مؤثر کاهش تراکم و شادابی لاله ها بوده که با اخلال در ریزش بذر و ممانعت از استقرار بذور در خاک، زادآوری طبیعی لاله ها را بسیار شکننده و مختل می کند.اخیراطغیان آفات و بیماری ها هم به این عوامل اضافه شده که می تواند در شادابی و زادآوری طبیعی لاله ها بسیار مؤثر باشد. طغیان آفات و بیماری ناشی از ضعف بیولوژیکی لاله ها بوده که علت آن همان عوامل انسانی، فشار دام و نامدیریتی حاکم بر این جاذبه طبیعی می باشد.

موقعیت و ظرفیت دشت لاله های واژگون

تعیین دستگاه متولی مشخص و ساماندهی گردشگران در کوتاه مدت؛ و در درازمدت انجام مطالعه، برنامه ریزی و تأسیس زیر ساخت های لازم با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی و جوامع محلی منطقه؛ و همچنین تغییر و جایگزینی شیوه معیشتی دامداران از طریق همین ظرفیت گردشگری و قرق کامل دشت و ممانعت از ورود هر گونه دام به این جاذبه طبیعی و همین طور شناسائی و مقابله با آفات و بیمارهای لاله ها، برای نگهداری و حفاظت از این شگفتی خلقت اجتناب ناپذیر است.

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
دشت زیبای لاله های واژگون

همه ساله شمار زيادي از علاقه مندان به طبيعت براي ديدن رويش و نمو اين گل يکتا به دامنه کوه هاي زاگرس مي روند. گلستان کوه در خوانسار، ارتفاعات اشترانکوه لرستان و کوههاي صمصامي در چهار محال و بختياري رويشگاه انبوه اين گلهاست اما دشت معروف لاله هاي واژگون در دامنه کوههاي صمصامي در نزديکي شهر کرد واقع شده است.زادگاه اصلي اين گل ايران است اما مثل بسيار از موارد ديگر اروپاييان آن را به کشور خود برده و به پرورش گلخانه اي آن پرداخته اند به نحوي که به رغم وجود صدها نوع گل در ايران که 120 نوع آن لاله است کشور هلند مهد پرورش گل جهان محسوب مي شود!

 

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
گل های زیبای دشت لاله های واژگون

به دليل وسعت زياد (3400 هکتار)، پوشش گياهي بسيار زيبا و ارزشمند، لاله هاي واژگون (اشک مريم) در دو نوع قرمز و زرد و نيز نزديکي به ديگر جاذبه هاي قطب سياحتي کوهرنگ، اين منطقه تفرجگاه بسيار مناسبي محسوب مي شود.زمان رويش و شکفتن لاله هاي واژگون در اين دشت از اواسط فروردين ماه شروع و تا اواخر ارديبهشت ادامه خواهد داشت. اين گل در مناطق صخره اي و سنگلاخي مي رويد و حتي تا 10 هزار شاخه از آن در يک دشت قابل مشاهده است.لاله واژگون گلي اسطوره اي و بي بديل است که باور ديدن هزاران شاخه از آن در يک نگاه دور از ذهن است اما اين تنها يکي از جاذبه هاي گردشگري کشور بي همتاي ايران است.

دشت لاله های واژگون | لاله های واژگون کوهرنگ | دشت لاله های واژگون شهرکرد
دشت لاله های واژگون

امکانات و تسهيلات اين منطقه توريستي شامل راه دسترسي آسفالته، آب آشاميدني، دسترسي به هتل هاي شهر چلگرد و پارکينگ است و البته هنوز هم امکانات بسياري براي جذب گردشگر به اين منطقه نياز است. اما به هر روي مي توان يک روز را به ديدن اين دشتهاي بي بديل اختصاص داد و فارغ از دغدغه هاي زندگي بيش از پيش به خالق اين همه زيبايي انديشيد.

 فاصله دشت لاله های واژگون کوهرنگ تا سایر مکان ها

 

فاصله تا  کیلومتر
شهرکرد 85.5
تهران 496
اصفهان 185
چلگرد 16
اردل 168
فارسان 57.5
بروجن 145
چشمه دیمه 6.5
تونل کوهرنگ 16.5
پل زمانخان 94
تالاب چغاخور 133
قلعه چالشتر 77
آبشار آتشگاه 291

 موقعیت و مسیر رفتن به دشت لاله های واژگونکوهرنگ

 

منبع : بیا تور

 

ما را درشبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

آژانس مسافرتی" سیرسپهرسبا"

روزهای زیبا و پرطراوتی برایتان آرزومند است.

برای اطلاع ازمناسب ترین  تور های گردشگری با ما در ارتباط باشید.

7 اظهار نظر
مطالب مرتبط
بروجن کجاست؟
بروجن کجاست؟
همه چیز درباره استان چهارمحال و بختیاری
همه چیز درباره استان چهارمحال و بختیاری
شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری، سرزمین مناظر و چشم اندازهای زیبا
شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری، سرزمین مناظر و چشم اندازهای زیبا
شهرستان سرسبز سامان در استان چهارمحال و بختیاری
شهرستان سرسبز سامان در استان چهارمحال و بختیاری
شهرستان بن
شهرستان بن
مطالب تصادفی
سفر به کیش در پاییز
سفر به کیش در پاییز
عروسی بختیاری ها | آداب و رسوم عروسی در ایل بختیاری
عروسی بختیاری ها | آداب و رسوم عروسی در ایل بختیاری
تالاب بین المللی گندمان کجاست؟ چطور به آنجا برویم؟
تالاب بین المللی گندمان کجاست؟ چطور به آنجا برویم؟
شما هم وارد بحث شید
مطالب بیشتر