شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیاری

29 دی 1397
6688
10
1

شهرستان كيار با مرکزیت شهر شلمزار در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. شهرستان کیار با مختصات حداكثر 51 درجه و 6 دقيقه طول شرقي و 32 درجه و13دقيقه عرض شمالي، از شهرهاي تاريخي استان چهارمحال و بختیاری است  كه در 30 كيلومتري شهرکرد مركز استان دربين شهرستان هاي شهركرد، فارسان، اردل، بروجن، و لردگان احاطه شده است.

شهرستان کیار با 1399 کیلومتر مربع مساحت ، داراي 2 بخش (مركزي وناغان) و 4شهر (شلمزار، گهرو، وناغان) و 5 دهستان می باشد و با حدود 2000 متر ارتفاع از سطح دریا ،به سرزمين قلاع تاريخي معروف گرديده است. 

شهرستان کیار
طبیعت زیبای شهرستان کیار

از مهمتر یــن جاذبه های گردشــگری، تاریخی و مذهبی شهرستان کیار، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

چشمه(دریاچه) شــلمزار، آبشار سر آسیاب شهر ناغان، سرچشمه های شهر گهرو، آبشار دره عشــق و حاشــیه رودخانه کارون، آبشــار تنــگ زنــدان، منطقــه حفاظــت شــده ســبزکوه و رودخانه ســبزکوه، گردشــگاه روستای قلعــه تــك، باغــات گهــرو و ناغــان، قایقرانی در آبهــای خروشــان در رودخانــه کارون،

شهرستان کیار
طبیعت زیبای شهرستان کیار- دره عشق

از آثار تاریخی شهرستان کیار می توان این موارد را نام برد : قلعــه امیرمفخــم بختیــار ی در روســتای دزك (مــوزه پوشــاك)، بقایــای قلعه نجف قلــی خــان (صمصام الســلطنه بختیاری) درشــهر شــلمزار، بقایــای قلعــه روســتای دســتنا، بقایــای پــل قدیمــی روســتای دو پــلان ،پــل تاریخــی روســتای خراجــی، امامــزاده مریــك، امامــزاده اســماعیل روســتای برنجگان و ..
 

شهرستان کیار
شهرستان کیار

آبشار كِروديكُن شهرستان کیار

اين آبشار در  30 كيلومتري شهر ناغان و77 كيلومتري شلمزار مركز شهرستان كيار  قرار دارد و در بين مردم منطقه آبشار دودي يا 'كروديكن' معروف است. اين آبشار در مجموعهٔ زيباى سبزکوه قرار دارد و مسير آن از طريق کره‌بس و پل خدا‌آفرين است. ارتفاع آن بسيار بلند و منظرهٔ‌ آن بسيار ديدنى و جالب است. در منطقهٔ‌ سبزکوه آبشارهاى ديگرى نيز وجود دارد که هم ارتفاع قابل توجهى دارند و هم آب قابل توجهى از آن‌ها سرازير مى‌شود. از جملهٔ‌ اين آبشارها مى‌توان به آبشار قزل اشاره کرد آبشار 100 متري تنگ زندان سبزكوه با هشت آبشار كوچك در شمال منطقه حفاظت شده سبزكوه قراردارد.

برای آشنایی بیشتر با آبشار کرودیکن، کلیک کنید.
شهرستان کیار
طبیعت زیبای شهرستان کیار- آبشار کرودیکن

پل خراجي

اين پل از پل هاي دوره قاجاريه است .ولي پايه و شالوده آن به قرن ها پيش تعلق دارد. پل خراجي  داراي ده دهانه طاق است كه طاق ها با آجر و موج شكن هابه دليل جريان آرام آب رودخانه به صورت گرد ساخته شده اند.   پل روستاي خراجي در مسير عبور كاروان از تنگه خراجي بوده و راه پل ارتباطي روستا از روي رودخانه كيار است. از جمله اقدامات مرمتي كه برروي بنا انجام شده مي توان به لايروبي.استحكام بخشي.بند كشي و اجراي جداره مسيل در طرفين آن اشاره كرد.

شهرستان کیار
شهرستان کیار- پل خراجی

پل سیمی دوپلان

اين پل برروي رودخانه كارون درنزديكي روستاي دوپلان از توابع بخش ناغان در شهرستان كيار احداث شده است.پل سیمی دوپلان به درازای 20 متر وعرض کمتر از یک متر در محلی بسیار مناسب و درست در جایی که صخره های ساحل رودخانه به هم بسیار نزدیک شده وعرض آن درکمترین حد ممکن مي باشد.

  پایه های این پل بربقایای قدیمی تر از سنگ قلوه ولاشه که بارها تجدید واحیا شده قراردارد. این پل دارای چهار سیم حایل ونگهدارنده ضخیم به قطر 10 سانتی متر است که بر چهار پایه سیمانی با بستهایی بزرگ مستحکم شده است. از این 4 رشته سیم دو رشته در کف ودو رشته در پهلوها قراردارند. عرض موجود با کمک تسمه هایی آهنی به هم متصل وعلاوه بر استحکام بیشتر قابلیت عبور از پل راامکانپذیر می سازد. درگذشته فاصله بین این تسمه ها رابا شاخ وبرگ درختان پوشیده وجهت عبور دام وانسان هموار می کردند.

  شهرستان کیار
  طبیعت زیبای شهرستان کیار-پل سیمی دو پلان

  قلعه امير مفخم دزك

   اين بنا در جنوب شرقي روستاي دزك قرار دارد و در دو طبقه و به صورت باشكوهي ساخته شده است. طبقه اول داراي يك هشتي ورودي در وسط است كه از طرفين به محوطه ي بزرگ قلعه منتهي مي شود. در طرفين هشتي چهار ايوان قرار دارد كه دو ايوان رو به شمال و دو ايوان ديگر رو به جنوب قرار گرفته است و شامل چند اتاق و انبار است. طبقه ي دوم كه از ايوانهاي شمالي هشتي به آن راه مي يابند، ابتدا از راه پله ها وارد محوطه اي بزرگ به نام حوضخانه مي شود كه در وسط يك سالن بزرگ به نام سفره خانه وجود دارد و اتاق آئينه در جوار آن قرار گرفته است. سفره خانه ي اين سالن داراي تزئينات گچ بري و نقاشي زيبايي است.

  شهرستان کیار
  طبیعت زیبای شهرستان کیار-قلعه امیر مفخم دزک

  رودخانه کیار

  رودخانــه فصلی کیار کــه 45کیلومتر طول دارد، از ریزابههای آب جهان بین تشــکیل شــده و در مســیر خــود بــه ســمت شــمال غربــی از شهرســتان هــای شــهرکردو کیــار عبور می کند.
  حوضــه ایــن رود خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــوده و ارتفــاع سرچشــمه آن 2250 متــر، ارتفــاع ریزشــگاه آن 2000متر و شــیب متوسط آن 0/6درصد است. ایــن رودخانــه از ارتفاعــات پیرامــون بخش حومــه از شهرســتان بروجــن سرچشــمه میگیــرد و پــس از عبــور از جنوب شــهر فرادنبه بــه دره میــان کوه های نســار در غرب و کن قیاســی در شــرق وارد مــی شــود و به ســوی روستای دهنو روان می گردد.
  در ایــن روســتا بــا یــک ر یزابــه شــمالی کــه از حوالــی ســفید دشــت سرچشــمه گرفتــه اســت، مخلــوط شــده و از طر یــق دره میان کــوه هــای فیــروز (در شــمال) و نســار (در جنــوب) بــه طــرف روســتای ســورک روان مــی شــود و از آن جــا بــه منطقه دســتگرد از شهرســتان کیــار داخــل مــی گــردد. در این منطقــه بــا دو یا ســه ریزابه شــمالی مخلوط شــده و پــس از عبــور از روســتاهای چــون دزک، موســی آباد و سرتشــنیز به آب جهان نما میریزد

  شهرستان کیار
  طبیعت زیبای شهرستان کیار-دره عشق

  چشمه(دریاچه )شلمزار

  این چشــمه زیبا در 30کیلومتری شــهرکرد مرکز استان و در شهر شلمزار مرکز شهرستان کیار قرار دارد.ایــن چشــمه همــه ســاله در فصــل بهــار و تابســتان تعــداد زیــادی گردشــگر را از شــهرهای اســتان و خارج از اســتان به خود جــذب مــی کنــد، کــه حداقــل یــک روز را در کنار این چشــمه ســپری مــی کنند. این منطقــه کــه از عواملــی چــون گیــاه، آب، کــوه، تشــکیل شــده اســت و این چشــمه به دلیــل واقع شــدن در مســیر جــاده اصفهان خوزســتان مــیتوانــد محــل مناســبی بــرای گردشگران باشد. این منطقه دارای زیر ساخت های گردشگری نظیرســرویس بهداشــتی، آب، بــرق، پارکینــگ، سکوی نشینمن، جاده دسترسی و ....می باشد.

  شهرستان کیار
  طبیعت زیبای شهرستان کیار-چشمه(دریاچه )شلمزار
  در ادامه بخوانید: شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری

  منبع : بیا تور

   

  ما را درشبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

  آژانس مسافرتی" سیرسپهرسبا"

  روزهای زیبا و پرطراوتی برایتان آرزومند است.

  برای اطلاع ازمناسب ترین  تور های گردشگری با ما در ارتباط باشید.

  4 اظهار نظر
  مطالب مرتبط
  بروجن کجاست؟
  بروجن کجاست؟
  همه چیز درباره استان چهارمحال و بختیاری
  همه چیز درباره استان چهارمحال و بختیاری
  شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری، سرزمین مناظر و چشم اندازهای زیبا
  شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری، سرزمین مناظر و چشم اندازهای زیبا
  10 جای دیدنی شهرستان سامان | جاذبه های گردشگری و محل های تفریحی سامان با بیا تور
  10 جای دیدنی شهرستان سامان | جاذبه های گردشگری و محل های تفریحی سامان با بیا تور
  شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
  شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
  شهرستان زیبای شهرکرد (شهر کرد) |جاهای دیدنی شهرکرد (شهر کرد) با بیا تور
  شهرستان زیبای شهرکرد (شهر کرد) |جاهای دیدنی شهرکرد (شهر کرد) با بیا تور
  رفتینگ چیست | تور رفتینگ (تور رافتینگ) با بیا تور (تماس فوری جهت رزرو خانم صفرپور 09934115698)
  رفتینگ چیست | تور رفتینگ (تور رافتینگ) با بیا تور (تماس فوری جهت رزرو خانم صفرپور 09934115698)
  مطالب تصادفی
  امام زاده بابا پیر احمد(ع)شهرستان بن|معرفی کامل|
  امام زاده بابا پیر احمد(ع)شهرستان بن|معرفی کامل|
  چرا به یزد شهر بادگیرها می گویند؟
  چرا به یزد شهر بادگیرها می گویند؟
  کویر ورزنه کجاست؟ (بهترین زمان برای رفتن به کویر ورزنه چه فصلی است؟)
  کویر ورزنه کجاست؟ (بهترین زمان برای رفتن به کویر ورزنه چه فصلی است؟)
  شما هم وارد بحث شید
  مطالب بیشتر