کتیبه های مشروطیت پیرغار

23 بهمن 1397
3477
9
0

کتیبه های مشروطیت پیر غار در استان چهارمحال و بختیاری ، در روستای ده چشمه از توابع شهرستان فارسان قرار گرفته اند.  این کتیبه ها در دامنه کوهی مشرف به روستای ده چشمه و در فاصله 6 کیلومتری شهر فارسان درتفرجگاه پیر غار واقع شده اند. کتیبه های مشروطیت پیر غار متعلق به دوران مشروطیت بوده و توسط دوتن از رهبران جنبش مشروطه خواهی بختیاری به نامهای سرداراسعد و سردار ظفر نوشته شده اند.

کتیبه های مشروطیت پیر غار در چهار قسمت مجزا به سینه صخره های سیلیسی و به ترتیب حدوث زمان وقایع از راست به چپ حجاری شده اند. کتیبه سوم تقریبا درحد فاصل و زیر دوکتیبه ابتدایی قرار گرفته که خود شامل دوبخش مجزا است. نوع خط کتیبه ها نستعلیق گه گاه با خط شکسته آمیخته شده واز نظر شیوه نگارش دارای اغلاط دستوری واملایی می باشد. کتیبه های اول ودوم به دستور سردار ظفر در خصوص چگونگی آغاز وانجام جنبش مشروطه خواهی است. کتیبه دوم به دستور علی قلی خان سرداراسعد درهمان زمینه قبلی وکتیبه سوم درخصوص لغو شدن القاب درسال 1304 هجری شمسی به دستور مجلس شورای ملی حجاری شده است.

کتیبه های مشروطیت پیر غار در هشت اسفند 1377 با شماره ثبت 2279 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.

کتیبه های مشروطیت پیرغار | کتیبه پیرغار | کتیبه های چهارمحال و بختیاری
کتیبه های مشروطیت پیر غار

متن کتیبه های مشروطیت پیرغار

متن کامل کتیبه های مشروطیت پیر غار این چنین است:

چنین گوید حاجی خسروخان سردار ظفر درسنه 1334 آزادی خواهان ایرانی از مقام سلطنت تقاضای مشروطه نمودند.مظفرالدین شاه قاجار حکم مشروطیت رادست خط وبعد از اندک زمانی به رحمت ایزدی پیوست.محمدعلی شاه برسریر سلطنت برآمد درآن وقت بنده درخدمت برادر والاتبارم حاج علیقلی خان سردار به فرنگستان رفته وچهار ماه آنجا بودیم.به واسطه بی مرحمتی محمد علی شاه ، اغتشاش دربختیاری فراهم آمد که بنده از مراجعت وکمک به صمصام السلطنه که ایلخانی بود مجبور شده از پاریس به مسکو واز مسکو سیزده روزه به بختیاری رسیدم.به حمد اله انجام صلح و پس از یکسال محمد علی شاه پارلمان رابمباران نمود واز بختیاری امداد خواست .این بنده به اتفاق امیر مفخم وسردار جنگ وسردار اشجع با چهار صد سوار به تهران رفتیم.

هیجان از تمام ایران رفع مگر اذر بایجان خصوصا تبریز باکما ل قدرت مقاومت کردنددومرتبه سواربختیاری احضار وباسواران تهران رفتیم .ولی قصد ماطرفداری ملت بود.این موقع دراصفهان وگیلان هم انقلاب وشورش حادث شد.صمصام السلطنه دراصفهان ولنجان، سپهداردررشت ، سردار اسعدهنوز در فرنگستان وبا مشروطیون درلندن وپاریس اجماع داشتند.این اوقات ازراه جنوب هندوستان حرکت کرده به محمره آمده واز محمره به بختیاری وارد شدند.

من بنده هم اصفهان وبختیاری آمده سوار زیادی به کمک ملیون تهیه دیده وسردار اسعد با یک هزار سوار به تهران حرکت کرد. سپهدار هم ازرشت عازم تهران شده وپس از جنگ بسیار داخل شهر شدند. محمدعلی شاه درشمیران بود.همین قدر که تهران اشغال گردید به سفارت روس پناهنده شد .ولیعهد راکه اعلی حضرت سلطان احمدشاه سلطان حالی ایران خلدالله ملکه است سردار اسعد وسپهدار وملیون برتخت سلطنت نشانده عضدالملک قاجار را به سمت نیابت سلطنت منتخب نمودند.پس از یکسال عضدالملک مرحوم وناصرالملک همدانی رابه جای آن مرحوم گماشتند. درسنه 1329 محمد علیشاه که ازطرف دولتین ومواجب زیاددرروسیه اقامت داشت ازطرف استرآباد وسالارالدوله برادرش از کردستان وکرمانشاه با ایلات زیاد برای پایتخت دهجوم کردند .آن عصر باملت غیرازامین وایل بختیاری کسی همراه نبود وبه تصویب پارلمان ونایب السلطنه خوانین از بختیاری باسه هزار سوار برای جلوگیری محمد علیشاه وسالارالدوله حرکت کردند.

کتیبه های مشروطیت پیرغار | کتیبه پیرغار | کتیبه های چهارمحال و بختیاری
کتیبه های مشروطیت پیر غار

امیر مفخم و مرتضی قلی خان حکمران لرستان عقب نشانیده پس ازجنگ خونین وتلفات زیاد عراق(اراک)آمدند .این بنده مامور نظم عراق وکرمانشاهان وکردستان بودم به قشون آنها ملحق شدم وهمگی تاقم عقب کردیم. بعد ازآن که سوار بختیاری ومجاهدین محمد علی شاه راشکست دادند فرار نمود وسردار شد به دست سوار بختیاری دستگیر وتیرباران شد. به امور جنگ سالارالدوله شدند که ازدوطرف جلوگیری نماییم از این طرف بنده حقیر وسردار جنگ بایکهزار وسیصد سوار بختیاری و از طهران سردار محتشم وسردار بهادر و موسیو یفرم خان ارمنی با یک هزار وسیصد سوار بختیاری ومجاهد بودند درساوه ملاقات وباهمدیگر دست دادند.

به خواست خدا سالارالدوله راشکست فاتحی دادیم که باتلفات بسیاری به لرستان فرار نمود مههم تاهمدان اورا تعقیب کردیم. بعد از جنگ دیگر چنان شکست خوردا که به کلی تاب مقاومت نکرده کرمانشاهان رفت دراین بین از طرف دولت امپراطوری روس اولتیماتومی شدکه برای ایران خطر عظیم داشت ناچار نایب السلطنه قبول نمود .درآن وقت صمصام السلطنه رئیس الوزرا بود محمد علیشاه مجددا روسیه رفته تا اردوی بختیاری متفرق گردید.

بنده مامور اصفهان شدم بعد از یکسال حکومت اصفهان فرنگستان رفته وهشت ماه آنجا ماندم تاناصرالملک نایب السلطنه به ایران آمد یکسال بیکار وابتدا به حکومت یزد وبعد به حکومت کرمان منتخب شدم.یکسال ونیم کرمان بودم جنگ اروپاشروع شدودولت عثمانی نیز داخل جنگ شد. دامنه جنگ نیز به ایران کشیده شد.وتاکنون هم که اواخر سنه 1334 است پس از مدتی آتش جنگ دراغلب اروپ ونقاط ایران مشتعل وقشون روس وعثمانی درهمدان تانزدیک قزوین مشغول جنگ می باشند.خوانین هم صمصام السلطنه ، سردار اسعد وسردار جنگ وسردار بهادر درطهران واین بنده باسایر خوانین درچهارمحال منتظر حوادث روزگار می باشم.

کتیبه های مشروطیت پیرغار | کتیبه پیرغار | کتیبه های چهارمحال و بختیاری
کتیبه های مشروطیت پیر غار

کتیبه نسب خوانین بختیاری

واقع درپیرغار ده چشمه که به دستور حاجی علیقلی خان سرداراسعد نوشته شده:

شنیدم که جمشید فرخ سرشت                                                        به سرچشمه برروی سنگی نوشت

دراین چشمه چون مابسی دم زدند                                                          برفتند تاچشم بر هم زدند

چنین گوید که حاج علیقلی خان سردار اسعد ابن حسینقلی خان ایلخانی این جعفرقلی خان ابن حبیب اله خان ابن ابداخان ابن علی صالح خان ابن عبدالخلیل ابن خسروآقا ابن غالب آقا ابن حیدر که اجداد من همه وقت به ریاست طایفه هفت لنگ بختیاری برقرار بودند تازمان پدرم حسینقلی خان ایلخانی که طوایف چهار لنگ وجوانکی گرمسیر وسردسیر وفلارد ضمیمه حکومت اوشدند.درسنه 1299 مرحوم برادر ارشدم اسفندیار خان سردار اسعد دراصفهان شش سال محبوس ماند وحکومت بختیاری ومضافات بااعمام گرامم بوده.

بعد از شش سال برادرم مرخصی وبه منصب سردار اسعد منصوب شد. چند سال با اعمام و بنی اعمام دشمنی وجنگها وخونریزی کردیم وعاقبت صلح کرده متحد شدیم. تاکنون که سنه 1332 وسال دهم جلوس اعلی حضرت مظفرالدین قاجار خلدالله ملکه می باشد با وجود وفات چهار نفر از بزرگان به کمال اتحاد مشغول ریاست هستیم.از ثمر اتحاد براملاک موروثی افزودیم. الان سه ربع چهار محال وتمام رامهرمز ،زیدون وحومه بهبهان ، املاک زیادی از عربستان ، چندین قریه از بربرد ،چندین قریه از لنجان وسمیرم ملک زرخرید این خانواده است.از چهارمحال ناحیه میزدج وچندین قریه دیگر ملکی من وگرامی برادرم حاجی خسرو خان سالار ارفع است که اولاد واحقار ما اتحاد رااز دست ندهند.

کتیبه های مشروطیت پیرغار | کتیبه پیرغار | کتیبه های چهارمحال و بختیاری
کتیبه های مشروطیت پیر غار

درپایین این کتیبه نوشته شده :درتاریخ هفتم محرم 1336 مطابق اول میزان مرحوم سردار اسعد طهران به رحمت ایزدی پیوست لغو شدن القاب درسال 1304 شمسی به امر مجلس شورای ملی.

باتوجه به شواهد موجود به نظر می رسد حک نمودن کتیبه درمحل پیرغار ابتکار سران بختیاری در قرن گذشته نبوده بلکه دراین محل کتیبه ای قدیمی تر وجودداشته که سردار اسعد وسردار ظفر با محو نمودن آن ، کتیبه های فعلی راجایگزین نموده اند.تجمع آب باران وبرف درقسمت بالای کتیبه باعث شده که آب از آنجا بدلیل وجود شیارها وحفره ها به پشت کتیبه ها نفوذ کرده ودرساعات یخبندان درمیان مجراها یخ زده وباعث فشار آوردن به جسم سنگ شده ودرمواردی باعث فرسایش سطوح کتیبه ها شده است.

فاصله پیر غار تا سایر مکان ها

فاصله پیر غار تا    فاصله به کیلومتر
شهرکرد 42
فارسان 6.5
اصفهان 134
دشت لاله 62
چشمه دیمه 70
قلعه چالشتر 46.5
پل زمانخان 66
تالاب چغاخور 70

 

مسیر رفتن به محل کتیبه های مشروطیت پیر غار

مسافرانی که قصد رفتن به پیر غار و دیدن کتیبه های مشروطیت پیر غار را دارند ابتدا باید به  شهر فارسان در 36 کیلومتری شهرکرد رفته و سپس بعد از روستای ده چشمه مسیر آسفالته ای که به گردشگاه پیر غار منتهی می شود را طی کنند.

فصل بهار و تابستان مناسب ترین فصل برای سفر به این منطقه است و با توجه به آب و هوا مطلوب، گردشگران می توانند علاوه بر بازدید از کتیبه های مشروطیت پیر غار از طبیعت زیبا و چشمه های خروشان پیر غار لذت ببرند.

مسیر شهرکرد - پیر غار

 

رفتینگ چیست؟ آشنایی با ورزش مفرح رفتینگ در استان چهارمحال و بختیاری

منبع : بیا تور

 

ما را درشبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

آژانس مسافرتی" سیرسپهرسبا"

روزهای زیبا و پرطراوتی برایتان آرزومند است.

برای اطلاع ازمناسب ترین  تور های گردشگری با ما در ارتباط باشید.

7 اظهار نظر
مطالب مرتبط
همه چیز درباره استان چهارمحال و بختیاری
همه چیز درباره استان چهارمحال و بختیاری
مصاحبه با مسافران رفتینگ
مصاحبه با مسافران رفتینگ
ویلای سنتی کنار رودخانه چهار محال بختیاری
ویلای سنتی کنار رودخانه چهار محال بختیاری
بروجن کجاست؟
بروجن کجاست؟
شهرستان سرسبز سامان در استان چهارمحال و بختیاری
شهرستان سرسبز سامان در استان چهارمحال و بختیاری
شهرستان بن
شهرستان بن
شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری
مطالب تصادفی
حمام تاریخی درب امامزاده شهرکرد
حمام تاریخی درب امامزاده شهرکرد
دشت هلن کجاست؟
دشت هلن کجاست؟
بهترین فصل سفر به کویر مصر چه زمانی است؟
بهترین فصل سفر به کویر مصر چه زمانی است؟
شما هم وارد بحث شید
مطالب بیشتر