جاذبه های گردشگری ورزشی |ورزش های ماجراجویانه| در استان چهارمحال و بختیاری

23 مرداد 1399
1812
1

آب، اولین و اساسی ترین عنصر جهت توسعه تمدن بشری اســت. مهمترین منابع تأمین آب مورد نیاز انســان، رودخانه ها هســتند. انسان ها در طول تاریخ همواره تــلاش کرده اند تا شــهرها و آبادیهــا را در نزدیکی ایــن منبــع و یــا در مســیر آن قرار دهــد، تا بدون نیــاز بــه پرداخــت هزینه هــای گــزاف، برای حمــل و یا انتقــال آن به راحتــی از این موهبت الهی، اســتفاده کنند. در عین حال اســتفاده از ایــن موهبت بایــد به گونه ای باشــد که حقوق نسلهای آینده محفوظ بماند و از هدر رفت و استفاده غیر اصولی از آن جلوگیری شود، همچنین ساختار طبیعی منابع ملی آســیب نبیند و ملاحظات زیست محیطی با دقت اعمال شود.
اســتان چهارمحال و بختیاری، بــه دلیل ویژگی خــاص طبیعــی و جغرافیایی خــود، دارای رودخانه هــای فراوانی اســت. در این استان، حدود 20رودخانه بــزرگ و کوچک همراه با شــبکه گســترده نهرها و جویبارهــا جریان دارد. استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه دو رودخانه بزرگ و مهم کشور یعنی کارون و زاینده رود است. این دو رود مهم استان چهارمحال و بختیاری در نواحی مختلف این استان جریان دارند.

نزدیک به به 83 درصــد از حوضــه آبریــز رودخانــه کارون در استان چهارمحال و بختیاری واقع است. این رود خروشان و زیبا که عمدتا از نقاط کوهستانی و صعب العبــور استان چهارمحال و بختیاری سرچشــمه گرفتــه ، در ترکیب با جریــان رود، کــوه و جنگلهــای بلــوط، مناظــر و چشم اندازهای بدیعی را خلق میکند.
حاشیه هر دو رودخانه به علت مجاورت با این عنصر حیاتی و زندگی بخش دارای مناظر و جاذبه های بکر طبیعی و گردشگری است که چشم ها را خیره خود می کند.

رودخانه های استان چهارمحال وبختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
مناظر زیبای استان چهارمحال و بختیاری

همچنیــن چند عنصر ارزشــمند گردشــگری از جملــه آب و هــوای مناســب در اکثر فصول ســال، نزدیکی بــه جــاده و وجــود جنگلهای متراکــم از دیگــر ویژگیهــای رودخانه هــای ایــن اســتان اســت. جریــان دائمــی آبهــای خروشــان رودخانه هــای کارون، زاینــده رود و دهها رودخانه دیگر از یك سو و چشمه سارها، تالابهــا و دریاچه هــای دائمــی و فصلــی، از ســوی دیگــر، زمینه هــای مســاعدی را بــرای ورزشهــای آبــی همچــون قایقرانــی و اســکی روی آب فراهــم می آوردنــد. بــه این مجموعه، امکانات قابل توجه پشــت ســدهایی از قبیل کارون ،4چغاخور و کوهرنگ را نیز باید اضافه کرد که امکانات قابل ملاحظه ای برای استقرار تاسیسات ورزشهای آبی پدید می آورند.
همان طور که بیان شد این استان با بهره مندی از شرایط ویژه خود پتانسیل بالایی در جهت گردشگری و گردشگری ورزشی در شاخه های مختلف وهمچنین ورزش های ماجراجویانه دارد. 

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری- ورزش مفرح رفتینگ

 در استان چهارمحال و بختیاری ، امکانــات مربــوط به ورزش شــنا در همه نقاط منطقه وجود دارد که با فراهم آوردن تاسیسات و تجهیزات مربوطه، دامنه آن را میتوان در اکثر کانونهای آبخیز گسترش داد.
علاوه بــر مزایای فوق الذکر، بهره گیری از آبزیان رودهــا و پشــت ســدها، ماهیگیری ورزشــی و تفریحی را مســیر میســازد که خود به تنهایی جاذبه ای خاص دارددر ادامه به معرفی مهمترین ورزش هایی می پردازیم که ظرفیت و پتانسیل بالایی برای اجرا در استان چهارمحال و بختیاری دارند با بیا تور تا انتها همراه باشید.

رفتینگ

رفتینگ یعنی کلک ســواری یــا قایقرانی در رودخانــه که از ســالیان دراز در دنیا ومخصوصــا کشــور عزیزمان رونق داشــته است.
کلک هــا یــا قایقهــای رفتینــگ اولیــه ســاده ترین شــکل حمــل و نقــل انســان در آب بوده انــد و از آنهــا بــرای کــوچ و جابجایــی، شــکار یا حمــل بار اســتفاده میشده اســت. در زمانهای قدیم برای ســاختن کلک هــا تنــه و شــاخه درختان و یــا نی هــا را به هم میبستند.
کلکهــای امــروزی از محفظه هــای پلاســتیکی بــادی مجــزا از هــم تشــکیل شــده اســت (لاســتیکی چنــد لایــه، بســیار بــا دوام و با قابلیت انعطــاف زیاد)
امــروز رفتینــگ یــا کلــک ســواری بــه یکــی از لذت بخشتریــن فعالیتهــای تفریحــی- ورزشــی بــرای خانواده هــا و جوانهــا بــدل گشــته اســت. در ایــران رودخانه هــای بســیاری دارای قابلیــت رفتینگ هستند.

همه چیز درباره ورزش مفرح و هیجان انگیز رفتینگ
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری-رفتینگ

بیشــتر رودخانه هایی که دارای پتانسیل و شرایط مساعد برای ورزش رفتینگ هستند. نظیــر زاینده رود، کارون و خرســان، بختیــاری، آب ســیروان، دز و ... در منطقــه زاگــرس و اســتان چهارمحــال و بختیــاری واقــع شده اند.
هر ساله این ورزش مفرح و هیجان انگیز در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است. در رودخانه زاینده رود این ورزش طرفداران و علاقمندان زیادی دارد، انجام ورزش مهیج رفتینگ در کنار تماشای مناظر بکر و زیبای حاشیه زاینده رود مسلما برای هر بیننده ای زیبا و هیجان انگیز است.
همچنین این ورزش مهیج در رودخانه ارمند استان چهارمحال و بختیاری و در میان مناظر شگفت انگیز دشت هلن نیز برگزار می گردد. این مسیر قطعا یکی از زیباترین، مهیج ترین و لذت بخش ترین مسیرها برای رفتینگ در استان چهارمحال و بختیاری است.

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
رفتینگ استان چهارمحال و بختیاری

دشت هلن،  نامی دشتی حفاظت شده در این استان است که بیشتر مساحت آن در شهرستان اردل قرار گرفته است. گذر رودخانه با شکوه کارون، ارمند و رودخانه های دیگر ، جنگل های بلوط زاگرس، گونه های مختلف جانوری و گیاهی و چشم اندازهای بدیع و شگفت این نقطه را به یکی از زیباترین مناطق استان چهارمحال و بختیاری بدل کرده است.

بیشتر بدانید: دشت هلن در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
دشت هلن در استان چهارمحال و بختیاری

پیست اسکی شیخ شبان

این پیســت، در روســتای شــیخ شــبان احــداث گردیــده اســت؛ فاصلــه آن تــا مرکــز اســتان (شــهرکرد) 45کیلومتــر میباشــد، میــزان بارندگــی در ایــن منطقــه بــه طــور متوســط ســالانه 550 میلی متر اســت.
بالابــر ایــن پیســت از نــوع تلــه اســکی (بشــقابی) و طــول خــط بالابــر 470متــر اســت. همچنین ارتفاع نقطه شــروع بالابر2500 متر از سطح دریا است.

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری-پیست اسکی شیخ شبان

از لحــاظ توپوگرافی منطقه، پیســت به دو قســمت تقســیم میشــود: حــدود 150متر ابتــدای آن دارای شــیب ملایم بوده و این پیست را برای فعالیتهای آموزشی مورد توجــه قــرار داده اســت؛ همچنیــن ادامــه مســیر بالابــر به ســمت ارتفاع از شــیب 30 الــی 40درجــه برخــوردار اســت کــه مــورد علاقــه ورزشــکاران بــا تجربــه اســت. این پیست 2کیلومتر از روستای شیخ شبان فاصله دارد و همجوار مرقد امامزاده سید بهاءالدین است.
ایــن امامــزاده از مراکــز زیارتــی و تفریحــی استان به شمار میرود و امکانات اقامتی آن شــرایط مناســبی را بــرای ورزشــکاران فراهــم میکنــد تــا در صــورت تمایــل بــه اتفــاق خانواده در پیســت حاضر شــوند و هــم از ورزش مفرح اســکی و هــم از تفریح خانوادگی برخوردار شوند

راهنمای سفر به شهرکرد، بام ایران، کلیک کنید.

پیست اسکی چلگرد

یکــی از جاذبه هــای طبیعــی روســتای چلگــرد، پیســت اســکی چلگــرد اســت. پیســت اســکی چلگــرد در شــهر چلگرد و دامنــه کــوه کارکنــان با شــیب مناســب و طــول 800متــر از معروفترین پیســت های اســکی زا گــرس اســت که در ســال 1354 ســاخته شــده اســت. بــرف فــراوان، یخچالهــای طبیعــی و شــیبهای تندی که با اســتانداردهای پیســتهای بین المللــی انطبــاق دارد از قابلیتهــای برگــزاری مســابقات ورزش زمســتانی اســکی اســت. در ایــام مختلــف ســال، خاصــه پاییــز و زمســتان، ایــن پیســت، کوهنــوردان، اســکی بــازان و علاقه مندان به ورزشهای کوهستانی و زمستانی را به سوی خود جذب میکند.

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری-پیست اسکی چلگرد

ایــن پیســت در شــهر چلگرد (شهرســتان کوهرنــگ) و 88کیلومتــری شــهرکرد قــرار گرفته است.
ایــن پیســت در حــال حاضــر 2دســتگاه بالابر و یژه آقایان و خانمها با طول مسیری برابــر 800و 700متــر و یــک دســتگاه بالابــر آموزشی با طول 200متر دارد.

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری-پیست اسکی چلگرد

نزدیکــی بــه جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگاه هایی چون چشــمه دیمه، آبشار شــیخ علیخــان و آبشــار تونــل کوهرنــگ و ارتفاعــات زردکــوه از مزایــای ایــن پیســت اســت. جاده آســفالته، دسترســی به هتل کوهرنگ، سرویس بهداشتی و پارکینگ از جمله امکانات رفاهی این پیست است

در ادامه بخوانید: معرفی شهرستان کوهرنگ و جاذبه های گردشگری آن

پیست اسکی بارده

ایــن پیســت کــه در نزدیکــی روســتای بــارده (شهرســتان بــن،) حــدود 43کیلومتــری شــمال غرب شــهرکرد و 5کیلومتــری جنــوب شرق روســتای بارده واقع شــده در دامنه های شــمالی کوه نســار تنگ واقــع در جنوب غرب روســتای بــارده و در 1کیلومتری جنوب جاده آســفالته ارتباطی روستاهای منطقه قرار گرفته و در سال 1383به بهره برداری رسید.

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری-پیست اسکی 

ارتفــاع کوه نســارتنگ از ســطح دریــا 2700متر و در کنــار جــاده 2395متــر اســت. مســاحت ایــن پیســت در فــاز اول حــدود 80هکتار و در فازهــای بعدی امکان گســترش آن بــه نزدیک400 هکتار وجود دارد.
دسترســی آســان و نزدیکــی بــه مرکــز اســتان از ویژگیهای این پیست است. در این پیست، امکانات رفاهی و بهداشتی وجود ندارد

 

سایت پروازی بام ایران(گردنه رخ)

ایــن ســایت یکــی از ســایتهای ایــده آل کشــور بــرای کلیــه خلبانــان علاقه منــد بــه رشــته مفرح پرواز اســت. ســایت پروازی بام ایــران در فاصلــه 25کیلومتری مرکز اســتان چهارمحــال و بختیــاری (شــهرکرد،) بعــد از پلیــس راه شــهرکرد بــه طــرف اصفهــان واقــع شــده است

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری-سایت پروازی گردنه رخ

 قابلیتهایــی کــه ایــن ســایت را در کشــورمان منحصر به فرد نموده به شــرح زیر میباشد:
-1قابلیــت take offاز دو جهــت شــمال و جنوب نسبت به جهت وزش باد.
-2با توجه به کوهستانی بودن و دشتهای بین کوههای منطقه که قابلیت ترمال گیری و پروازهــای فرامنطقــه ای را بــرای خلبانــان CROSS COUNTRY (XC) علاقه منــد بــه قابلیــت پیمــودن مســافت بــرای کلیــه پارا گلایدر سواران را مهیا نموده است.
-3ارتفــاع محــل take offبه ســمت شــمال 2600M.S.L (ارتفــاع از ســطح دریــا) و محلtake off بــه ســمت جنــوب2750M.S.L  از ســطح دریــا میباشــد کــه خلبانــان ایــن رشــته با بهره گیــری از وزش بادهای اصلی و  local (محلــی منطقه)میتواننــد رکوردهای جدیــدی را در بحــث مســافت در کشــور و حتــی جهان ثبــت نمایند به گونــه ای که در همیــن راســتا بــا برگــزاری چندین جشــنواره و مســابقات کشــوری، ایــن ســایت مــورد توجــه خلبانان کشــورهای خارجــی از جمله پرتغــال، لهســتان، اســلواکی و فرانســه قــرار گرفتــه کــه خلبانــان و test pilotهــای برخی کشــورهای نــام برده از این ســایت بــه عنوان یکــی از مکانهایــی بــر روی کــره زمیــن یــاد کرده انــد کــه میتوان رکورد مســافت پیموده شــده جهان را از این سایت تغییر داد و این مطلــب بــه واســطه یکــی از مجــلات معتبــر ترمیــک مگز ینــگ آلمــان به چاپ رســیده و لازم به ذکر است که اولین مسابقات رسمی کشوری در مرداد ماه ســال1392در این سایت برگزار گردید

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
پرواز در بام ایران

بازتــاب ایــن مســابقات نشــان دهنــده پتانســیل ســایت مذکور برای میزبانی مسابقاتPWC (کاپ مسابقات مسافت)و Openسالهای آتی میباشد

 

پیست موتور کراس

کار ساخت پیست موتور کراس شهرکرد در سال 1385انجام پذیرفت. موقعیــت جغرافیایــی و آب و هــوای خــوب شــهرکرد زمینــه را بــرای انجــام مســابقات در ایــن پیســت فراهــم آورده اســت بــه طــوری کــه تــا کنــون 15دوره مســابقه کشــور ی در ایــن مــکان صــورت گرفته است

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری- پیست موتور کراس

صخره نوردی

اســتان چهارمحــال وبختیاری (بــام ایران) در قلب زاگرس مرکزی قرار دارد و وجود این رشــته کوه عظیم با قلل مرتفع وصخره های متعــدد زمینــه را بــرای انجــام برنامــه هــای صخــره نــوردی در این اســتان فراهــم آورده است

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری- پیست موتور کراس

کارتینگ

ورزش مفــرح ومهیج کارتینــگ، پایه و مادر رشته های ورزشی اتومبیلرانی می باشد.تمامی ســنین(از 10ســال به بالا) می توانند بــدون نیاز بــه داشــتن گواهینامــه رانندگی از ایــن رشــته هــم بصــورت تفریحــی و هــم بصورت حرفه ای استفاده نمایند.

گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری- کارتینگ

ایــن پیســت در شــهرکرد همــه روزه آمــاده پذیرایی از علاقه مندان می باشد. همچنیــن مســابقات کارتینــگ و دوره های آموزشــی زیر نظر هیات موتورسواری و اتومبیلرانــی اســتان به صورت منظــم برگزار مــی گــردد. ضمنــا در کنــار ایــن ورزش، مســابقات مهیــج موتــور ســواری برگــزار میشود

  بانچی جامپینگ

  اســتان چهارمحــال و بختیــاری بعلــت دارا بــودن کوههــای ســر بــه فلک کشــیده و درههــای عمیــق پتانســیل بالایــی در ایجــاد و رزشهــای ماجــرا جویانــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن میــان روســتای دو پــلان در منطقــه کیــار اســتان چهارمحــال و بختیــاری محیــط مناســبی بــرای اجــرای یکــی از ورزشهــای ماجراجویانــه بــه نــام بانجــی جامپینــگ بشــمار مــی آیــد

  گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
  گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری- هیجان ورزش بانجی جامپینگ

   بــا تــلاش نیــرو هــای متخصــص فنــی و ملــی پــوش باشــگاه ورزشهــای ماجراجویانه کارون محاســبات و برنامه ریــزی بــرای ایجــاد ســکوی بانجــی جامپینــگ در مرحلــه اجرایــی قرار گرفت. پــس از تکمیل فرایند محاســبات و تســت محــل اجــرا توســط افــراد متخصــص طــرح مر بوطــه بــرا اخــذ مجــوز از ســازمانهای راه و شهرســازی، میــراث فرهنگــی و تربیــت بدنی در ســال1389 جهت بهره بردای ارســال و معرفی شــد. پــس از اخــذ مجــوز در ســال 1392 جهت پرش از اولین سکوی طبیعی ارتفاع 55 متر برای خانمها و آقایان آغاز شد.

  گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
  گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری- بانجی جامپینگ

  از محســنات ایــن ســکو میتــوان ارتفــاع بلند(بلندتر یــن در ایــران،) طبیعــی بــودن، وجــود ر ودخانــه در ز یــر ســکو کــه باعــث افزایــش هیجــان مــی شــود، ســهل الوصــول بــودن بــرای قــرار گرفتن ر وی ســکو، و بعلت نزدیــک بــودن دیــوار دره در انتهــای پرش یا همــان عمــق دره و همچنیــن بازتــاب صــدا هنــگام تخلیــه انرژی بصورت فریاد هیجان بســیار ز یــادی را ایجــاد میکنــد کــه میتوان گفــت ایــن هیجان از یک ســکوی 150متری هم بیشتر میشود و قرار داشتن در محیطی بکــر را نــام بــرد که در هیج یک از ســکوهای بانجــی جامپینــگ ایــران نمیتــوان یافــت نمــود و از نظــر زیبایــی وهیجــان یکــی از منحصر بفرد ترین ســکوهای دنیا میباشد.

   

  دیپ واتر

  امــروزه ســنگ نــوردی بــه اشــکال گوناگونــی انجــام میشــود، یکــی از انواع ســنگ نــوردی، صعــود از یــک صخــره بدون طناب و ســقوط در آب است. به بیــان دیگــر ســنگ نــوردی آزاد و بدون حمایــت بــر روی صخره هایــی تحــت احاطه آب است.
  بــه ایــن نــوع ســنگ نــوردی، ســنگ نــوردی آبهــای عمیــق یــا دیــپ واتــر و در برخــی کشــورها میگویند.رشــته دیــپ واتــر ترکیبــی از صخــره نــوردی و ســقوط آزاد از دره و در نهایــت شــیرجه زدن در آبهــای آزاد میباشــد. اکنــون چهارمحال و بختیــار ی بــه دلیــل داشــتن دریاچــه ســد کار ون 4و صخر ه هــای ســخت و کوه هــای بلنــد یکــی از اســتانهای مســتعد رشــته دیپ واتر در ایران اســت.
  در رشــته دیپ واتــر صخــره نوردهــا تــا جایــی کــه بتواننــد از صخــره هــا بــالا میر ونــد و ســپس بــا یــک ســقوط آزاد، هیجــان پریدن از ارتفــاع به اعماق آب را تجربــه میکنند. دیــپ واتــر هــم ماننــد دیــواره نوردی، صخــره نــوردی، اســلک لایــن و ... زیرمجموعــه ای از رشــته ســنگ نــوردی اســت؛ رشــتهای کــه در جنوب شــرقی آســیا و در کشــورهایی ماننــد اندونــزی، تایلنــد و مالــزی بــه صــورت حرفــه ای دنبــال مــی شــود و حــالا چندســالی اســت کــه وارد کشــورمان شده است

   

  منبع: بیا تور

   

  ما را درشبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

  با ما در اینستاگرام همراه باشید 

  آژانس مسافرتی" سیرسپهرسبا"

  روزهای زیبا و پرطراوتی برایتان آرزومند است.

   

  0 اظهار نظر
  شما هم وارد بحث شید
  مطالب بیشتر