زیباترین و دیدنی ترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

20 مرداد 1399
10673
45
9

بام ایران، استان چهارمحال و بختیاری با برخورداری از طبیعت زیبا و منحصر بفرد خود یکی از زیباترین استان های کشور محسوب می شود. این استان دارای بیشترین ارتفاع از سطح دریاست و سر چشمه رودهای مهم و شاخصی مانند زاینده رود، کارون و بخشی از رودخانه دز است.

این استان دارای جاذبه های بی شماری بخصوص در حوزه بوم گردی است و بعنوان یکی از استان های شاخص در بحث بوم گردی در کشور محسوب می شود. جادبه های بوم گردی استان چهارمحال و بختیاری شامل سبک زندگی مردم استان و طبیعت بکر این استان می شود.

 در همین راستا و بواسطه جاذبه های بوم گردی استان از میان تعداد بیشمار روستاهای زیبای استان چهارمحال و بختیاری، تعدادی از روستاهای استان بعنوان روستای هدف گردشگری برگزیده شده اند.

در ادامه و در بیا تور به معرفی روستاهای استان چهارمحال و بختیاری که بعنوان روستای هدف گردشگری برگزیده شده اند خواهیم پرداخت. امیدواریم این مقاله بتواند راهنمای خوبی برای شما در سفر به این مناطق هیجان انگیز باشد

رفتینگ چیست؟ همه چیز در مورد ورزش مفرح رفتینگ و هیجان رفتینگ استان چهارمحال و بختیاری

روستای یاسه چاه

روستای کوهســتانی یاسه چای از توابع شهرستان ســامان اســت. ایــن روســتا در 52کیلومتــری شــهرکرد مرکز اســتان و بــا موقعیــت جغرافیایی 50 درجــه و 51دقیقــه طــول شــرقی و 32درجــه و 38 دقیقه عرض شــمالی از شــمال به کوه اوزونچای و از جنوب به کوه شــرقون محدود میشــود. ارتفاع ایــن روســتا از ســطح دریــا 1900متــر و آب و هوای آن در فصــل بهــار و تابســتان ملایــم و مطبــوع و در زمستانها نسبتا سرد است.
رودخانه خروشــان زاینده رود در شرق روستا جریان دارد. در اصل یاسه چای به معنی رودخانه عریض و پهن بوده و از کلمات ترکی اســت. با توجه به این کــه در ایــن ناحیه رودخانــه عرض بیشــتری دارد به این نام نهاده شده است.

روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای یاسه چاه

بقایــای حصــار پیرامــون روســتا و خرابه هــای حمام قدیمــی قدمــت ایــن روســتا را بــه پیــش از دوره قاجار یــه مربوط میســازد. مردم این روســتا به زبان ترکــی ســخن میگوینــد، مســلمان و پیــرو مذهــب شــیعه جعفــری هســتند. روســتای یاســه چای در محدوده میانکوهی کوهســتانی شــمال شهرســتان شــهرکرد اســتقرار یافتــه و بافــت مســکونی متراکمی دارد. خانه های روســتاییان با ســقف های مســطح در شــیب دامنــه کــوه در کنــار هم و به طــور پلکانی ســاخته شده اند که از طریق دالانهای سر پوشیده به یکدیگر راه دارند.
مصالــح بــه کار رفتــه در خانه های قدیمی خشــت، گل، چوب و ســنگ است اما در ساخت خانه های جدیــد از آهــن، ســیمان، آجــر، ســنگ و گــچ نیــز اســتفاده میشــود. پیرامــون ایــن روســتا را باغ هــای وســیع فرا گرفته و جلوه جذابی به روســتا بخشــیده است.
درآمــد مــردم روســتای یاســه چای غالبــا بــر فعالیتهــای زراعــی به ویــژه باغــداری و دامداری استوار است.

روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای زیبای یاسه چاه

روســتای یاســه چاهی در کنار زاینــده رود، به لحاظ اقلیم و طبیعت مســاعد، چشــم اندازهای شــگفت انگیــزی یافتــه اســت. فصلهــای بهــار، تابســتان و پاییز بهترین زمان بازدید از این روستا است.
روســتای یاســه چای از طریق ســامان، شهرکرد، بن وچادگان با جاده آسفالت قابل دسترسی است

در مورد روستای یاسه چاه، بیشتر بخوانید

روستای مارکده، روستایی زیبا در پیچ و خم زاینده رود

روستای قوچان

روستاي قوچان ، يكي از روستاهاي شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختياري است. قوچان در يكي از پيچ و خم هاي دره زيبا و با صفاي رودخانه زاينده رود و سمت جنوب رودخانه واقع است. مردمان آن ترك زبان و از نژاد ترك قشقايي هستند. شغل اصلي مردماین روستا كشاورزي ولی در كنار آن دامداري و صنايع دستي هم دارند. آب كشاورزي آن مستقيم از رودخانه زاينده رود و بوسيله جوي و موتورهاي ديزلي و برقي تامين مي گردد و نيز آب آشاميدني آن هم همين گونه است. اين روستا در كنار رودخانه و روبروي روستاي ماركده واقع شده است. امروزه بوسيله ی پل بتن آرمه اي كه روي رودخانه بين دو روستا ساخته شده عملا اين دو روستا را به هم متصل نموده است و به نظر مي رسد دو روستا در آينده به يك واحد جمعيتي تبديل گردد. در ادامه تصاویری از روستای زیبای قوچان در کنار رودخانه زاینده رود می بینید.

وستاي قوچان ، يكي از روستاهاي شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختياري


 

روستاي قوچان ، يكي از روستاهاي شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختياري

روستاي قوچان ، يكي از روستاهاي شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختياري

روستای دزک

روســتای دزک از توابــع شهرســتان کیار با مختصــات جغرافیایــی 50درجــه و 57 دقیقــه طول شــرقی و 32درجه و 5دقیقه عرض شــمالی،در 35کیلومتری جنوب شــهرکرد قــرار دارد. ایــن روســتا از اطــراف بــه کــوه برف پیــر و کوه تاپو محدود شــده است.
روســتای دزک از ســطح دریــا 2230متــر ارتفــاع دارد و آب و هــوای آن معتــدل و خشک اســت به طوری که در فصلهای بهار و تابســتان دلپذیر و در زمســتان سرد است.
بــا توجــه به اطلاعــات منــدرج در فرهنگ لغــت معیــن، دز یــا دژ، قلعــه و حصــار را گوینــد و در مــورد «ک» هم علامت تصغیر اســت و هــم معنــی مــکان میدهــد پــس دزک محل دژ یا بیانگر دژ کوچک است.

روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای دزک

روســتای دزک از روســتاهای قدیمــی استان چهارمحال و بختیاری است. این روســتا در گذشته از اتراقگاههای خوانین و عشــایر بختیاری بوده است. قلعه دزک و حمــام قدیمــی آن از آثــار تاریخــی دوره قاجاری است.
اقتصاد این روســتا بــر فعالیت دامداری، زراعــی، باغــداری، صنایــع دســتی و امور خدماتــی اســتوار اســت. پــرورش دام، طیور و تولید گوشــت، پشم و فراوردههای لبنــی نشــانگر رونــق دامــداری در ایــن روستاست.
روســتای دزک بــه دلیــل اســتقرار در یــک ناحیــه کوهســتانی، مناظــر طبیعــی بکــر، چشــم اندازهای زیبــا و جاذبه هــای گردشــگری فراوانــی دارد. باغــات وســیع و سرســبز، مراتــع حاصلخیــز، ارتفاعــات پیرامون، با غارهای طبیعی و آثار تاریخی بــه جامانــده از گذشــتگان، اهمیــت و جذابیــت گردشــگری بــه ایــن روســتا بخشیده است
باغــات امیرآبــاد و بــاغ بــالا از جاذبه هــای طبیعــت زیبــای روســتای دزک اســت. ایــن باغــات چشــم اندازهای زیبایــی دارنــد و هــر ســاله گــروه  زیــادی از گردشــگران را بــه ســوی خــود جــذب میکنند.
قنات گیلنگ نیز از دیگر جاذبه های روستا است. اطــراف ایــن قنــات تفرجــگاه بســیار مناســبی برای گردشگران شمرده میشود.
غــار تخــت (مشــهد طلــب) و غــار کــوه تاپــو، از مهمتریــن غارهای آهکی ارتفاعات اطراف روســتا هســتند کــه چشــمه ســارانی نیــز در آنهــا جریــان دارد. در فصــول مختلــف، ســال گردشــگران و طبیعت دوســتان داخلــی و خارجــی از ایــن غارها دیدن میکنند. ساختار کوههای آهکی و تحولات داخلــی آنهــا در طــی دوره هــای زمین شناســی موجــب پیدایش حفره های وســیع و طولانی به نام غار شده اند.


  کــوه بــرف پیــر یکــی دیگــر از جاذبه هــای طبیعــی روستا است که در زمستان پوشیده از برف میشود و چشــم انداز بســیار ز یبایی مییابد. ایــن کوه برای علاقه منــدان بــه کوهنــوردی محیطــی مناســب و جذاب است.
  بنــای عمــارت قلعــه دزک از جملــه آثــار تاریخــی جالــب و دیدنــی روســتا اســت. قلعه دزک، توســط لطفعلــی خان امیر مفخم بختیــاری، با تاثیر پذیری از معماری قصرهای اروپایی ســاخته شــده است.
  جالبتر ین قســمت این قلعه، تالار سفره خانه و اتاق آیینه آن اســت. وســعت این قلعه 5076متر مربع و دو طبقــه اســت. علامه علــی اکبر دهخــدا در زمان انقــلاب مشــروطه، مدتــی در این قلعــه زندگی کرده است.
  روســتای دزك از طریق شــهرهای فارسان، شهرکرد، شــلمزار و بروجن با جاده آســفالت قابل دسترســی است

  روستای سوادجان

  روســتای ســوادجان ســومین روســتای بــزرگ بخــش ســامان بــوده کــه در حاشــیه محــور اصلــی رودخانــه زاینــده رود قرار گرفته اســت، این روســتا دارای پتانســیل هــای خــاص بــوده که مــی توان به قابلیت های گردشــگری و تاریخی آن اشــاره نمود همچنیــن بخاطــر قابلیــتهــای فرهنگــی، بافــت روســتا، اکوتوریســم (گردشــگری طبیعت) و وجود بــاغ هــای سرســبز و درختان ســر بــه فلک کشــیده در حاشــیه زاینـده رود بعنــوان یکــی از روســتاهای برگزیده (هدف) گردشــگری کشــور انتخاب شده است
   این روستا از دو قسمت بافت قدیم و جدید ساخته شده است که بافت قدیم آن را دالانهای زیبــا و قدیمــی بــه قدمــت افــزون بــر 600ســال کــه مر بــوط بــه دوره صفویه میباشــد و بافت جدید را ســاختمان های نوساز تشکیل می دهند.

  جاذبه های گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای سوادجان

  ایــن روســتا در ابتــدا بــه نام قــره باغ ( باغ ســیاه ) بــوده که بنا بــه روایات بزرگان ســاکنان اصلی آن از ایل شاهســون آذربایجان بوده که در زمان شــاه عبــاس اول پــس از انتقــال پایتخــت از قزویــن بــه اصفهان در این مکان ســکونت گز یدند.
  ایــن روســتا از ســمت شــمال شــرقی بــه کــوه برون قــوش محــدود میشــود و رودخانــه زاینــده رود در حاشیه غربی آن جریان دارد. روستای سوادجان از ســطح دریــا 1900متر ارتفــاع دارد و آب و هوای آن در بهار و تابســتان، دلپذیر و در زمســتان، سرد و خشک است.
  ســوادجان از دو جزء ســواد و جان تشــکیل شــده کــه ســواد بــه معنــی علــم و روســتا و جــان یــا گان بــه معنــی مــکان و جــا اســت بنابرایــن ســوادجان یعنــی جایی که علامت روســتا دارد. عده ای هم معتقدند که مردم این شــهر، باســواد بوده و ســواد را به اندازه جان خود دوســت داشته اند به همین خاطر ســوادجان نامیده شده است.
  ســوادجان از روســتاهای قدیمــی اســتان اســت کــه تار یــخ شــکل گیری ایــن روســتا به اوایــل دوره صفوی مربوط میشود. ساکنین امروزی روستای ســوادجان از اعقاب قزل باشان شاهسون هستند کــه پــس از انتخــاب اصفهان بــه پایتختــی، همراه شــاه عبــاس صفــوی از آذربایجــان بــه ایــن ناحیه مهاجرت کرده اند.
  روســتای ســوادجان با داشتن موقعیت دره ای و ساحلی و بافت تاریخی و دالان های سر پوشیده معابــر دارای ارزش گردشــگری و تفرجگاهــی است. عمده تر ین جاذبه های طبیعی این روستا در تنوع پوشــش گیاهــی و حیات وحش پیرامون روســتا جلوه گــر شــده اســت. باغــات انبــوه میوه در روســتای ســوادجان از جاذبه هــای ارزشــمند طبیعی به شــمار می آیند و بــه ویژه در فصل بهار بر زیبایی های روســتا می افزایند
  مردم روســتای سوادجان به زبان ترکی محلی سخن میگویند، مســلمان و پیرو مذهب شــیعه جعفری هستند.درآمــد اکثــر مــردم ایــن روســتا از فعالیتهای زراعــی، دامــداری، صنایــع دســتی و امــور خدماتی تامین میشــود.
  غــار آهکــی و کــوه محلــی قیــس از دیگــر جاذبه هــای طبیعی این روستا است. فضای اطراف این غار آهکی از گلها و گیاهان خودرو پوشیده شده است.
  زیارتــگاه ســید ســلیمان مــورد احتــرام مــردم روســتا اســت و برخــی مراســم عمومــی از جملــه عزاداریهای ایام محرم در آن برگزار میشــود.
  کــوه چهل خشــت یکــی از ایل راههای کوچ عشــایر است. طبیعت بکر و چشم انداز سرسبز، فصلهای بهــار و تابســتان آن را بــه پدیــده ای حیرت انگیــز تبدیــل کــرده اســت.روســتای ســوادجان از طریــق شهرکرد، بن ،ســامان و چادگان با جاده ی آسفالت قابل دسترسی است

  تور رفتینگ رودخانه کرج ، رفتینگ جاده چالوس ، رفتینگ نزدیک تهران برای هر روز در سال 1400

  روستای شیخ علیخان

  روســتای کوهســتانی شــیخ علیخــان از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ، با مختصات جغرافیایی50درجــه و 5دقیقــه طــول شــرقی و 32درجــه و 31 دقیقه عرض شــمالی، در 10کیلومتری شمال غربی شهر چلگرد و 88کیلومتری شهرکرد قرار دارد.
  در گذشــته نــام روســتا ســپید دیوان بــوده چــون ارتفاعات اطراف روســتا مایل به ســفید هســتند آن را ســپید دیوان نامیــده بودنــد ولــی بعدها به شــیخ علیخان (نام یکی از بزرگان روستا) تغییر نام داد.
  ارتفاعــات چهــل خشــت و زردکوه، این روســتا را در برگرفته اند. ارتفاع روســتای شیخ علیخان از سطح دریــا 2500متــر و آب و هــوای آن در فصــول بهــار و تابستان، ملایم و در زمستان، سرد است.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای شیخ علیخان

  یکی از سرشاخه های رود کارون با نام آب کوهرنگ در یک کیلومتری روستا جریان دارد. روســتای شــیخ علیخــان، در گذشــته یکــی از اتراقگاههای ییلاقی عشایر بختیاری بود که بعدها (طی قرن اخیر) به روستا تبدیل شد.
  آبشار زیبای شیخ علیخان از مهمترین جاذبههای گردشــگری ایــن روستاســت. همچنیــن آیین هــای مذهبــی و ســنتی ســاکنان ایــن روســتا از قبیــل آوازهــای محلــی در روزهــای شــادی و نــوای حــزن انگیز "ساز چپ" در عزاداریها، جاذبه های منحصر به فرد است.

  درادامه بخوانید: آبشارهای استان چهارمحال و بختیاری، کلیک کنید.

  روستای ده چشمه

  روستای ده چشــمه از توابع بخش مرکزی شهرســتان فارســان در 3کیلومتــری شــهر فارســان قــرار دارد. ایــن روســتا از غــرب و جنــوب بــه کــوه کلک(کبــود) محــدود میشــود. ارتفاع روســتا از سطح دریا 2000 متــر اســت و اقلیمــی معتــدل و خشــک دارد. آب و هــوای ایــن روســتا در بهــار و تابســتان ملایم و در زمســتان ســرد است. خشکه رود در شرق روستا جریان دارد.
  در مجــاورت روســتا چشــمه عظیــم و غــار تماشــایی بــه نــام پیرغــار وجــود دارد که به دلیل وجود چشمه آن را ده چشمه گویند.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- طبیعت زیبای روستای ده چشمه

  این روســتا از روســتاهای تاریخی اســتان اســت. از مهمتریــن جاذبــه هــای روســتا می توان به ســنگ نبشته مشروطیت، غار پارتــی پیرغــار و بقایــای قلعه خان، آبشــار و چشــمه پیــرغــار اشــاره کــرد. آثــار به جا مانــده در ایــن روســتا بــه دوره قاجاریــه بر میگــردد. پیرغــار در ارتفاعــات همجــوار پیرامــون روســتا واقع شــده و هنــوز به طور کامل شناســایی نشده اســت. ده چشمه جوشان از این غار آهکی سرازیر میشود.
  بــر روی قســمتی از صخــره ســنگی ایــن منطقه، ســه سنگ نوشــته به زبان فارسی اســت کــه بــر روی آنهــا شــرح لشگرکشــی بختیاریهــا بــه فرماندهــی ســردار اســعد به تهران و نقش آنها در انقلاب مشــروطه ثبت شــده اســت. غاری نیز در این محل وجــود دارد کــه بــه علــت فرور یختگــی سطح سقف، ورود به آن ممکن نیست.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای ده چشمه

  اقتصاد این روستا بر فعالیتهای زراعی، باغــداری و دامــداری اســتوار اســت. گروهی از مردم این روستا به فعالیتهای خدماتــی، تولید صنایع دســتی و پرورش زنبور عسل اشتغال دارند.
  طبیعــت زیبــا، باغــات سرســبز و انبــوه، تفرجــگاه مصفــای پیرغــار و دیگــر آثــار تاریخــی، روســتای ده چشــمه را بــه یکی از روســتاهای جذاب استان تبدیل کرده اســت. در ایام مختلف سال به خصوص در فصــل ســرد ایــن ناحیــه گردشــگران و طبیعت دوستان بسیاری را به سوی خود جذب میکند.
  روســتای ده چشــمه از طر یــق شــهرهای فارســان و شــهرکرد با جاده آســفالت قابل دسترسی می باشد

  در مورد کتیبه های مشروطیت پیر غار، بیشتر بخوانید.

  روستای آتشگاه

  روســتای آتشــگاه از توابــع بخــش طلایــه شهرســتان لــردگان بــا مختصــات جغرافیایــی 51درجــه طــول شــرقی و 31 درجــه و 14دقیقه عرض شــمالی، در 45 کیلومتری شهر لردگان قرار دارد. روستای آتشــگاه از جنــوب و جنــوب غر بی به کوه شــورم جلالــه و از شــمال بــه کــوه ریــگ محدود اســت. ارتفاع این روستا از سطح دریــا 1300متــر اســت. آب و هــوای آن در فصلهای بهار، پاییز و زمســتان معتدل و خنک و در تابستان گرم است.
  قدمــت آتشــگاه بــه دوره قاجار یــه بــر میگــردد. ایــن روســتا در گذشــته از ییلاقات عشــایر بختیاری بــوده و به مرور زمان به روستا تبدیل شده است. آتشگاه بــه معنــی محــل آتش اســت کــه در اصل آتشــکده محــل بر پایــی روشــنایی آتــش زرتشتیان بوده است.
  دره آتشـگاه یکـی از زیباتریـن و دیدنی تریـن فضاهـای تفرجگاهـی اسـت کـه از حـد فاصـل پسـتی و بلندیهـای آن آبشـارهای متعـددی سـرازیر میشـود.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- طبیعت زیبای روستای آتشگاه

  در فاصلـه 200متـری دره، دو آبشـار نسـبتا بـزرگ وجـود دارد کـه زیبایـی و شـکوه نسـبتا چشـمگیری دارند. فضای پیرامون ایـن آبشـارها بـه ویژه در تابسـتان از نواحی فرحبخـش روسـتایی محسـوب میشـود و گردشـگران بسـیاری را بـه سـوی خـود جـذب میکننـد.
  کوههای آهکی اطراف روستا سبب پدید آمدن غارها و چشــمه ســارهای متعددی در اطراف روســتا شده است. یکی از این غارهــا در داخل روســتا واقع شــده و مورد توجه کوهنــوردان و علاقه مندان به ورزش غارنوردی است.
  رودخانــه خرســان از جنــوب روســتا عبــور میکنــد و مزارع و شــالیزارهای ســاحلی را ســیراب میکنــد. تفرجگاههــای حاشــیه رودخانــه خرســان چشــم اندازهای بســیار زیبایی دارد و به ویژه در فصل بهار، پاییز و زمســتان، گردشــگران بسیاری را به خود جذب میکند.
  جنگلهــای پیرامــون روســتا بــا درختــان کهنســال بلــوط، گــردو، بــادام کوهــی و زالزالــک، از جملــه تفرجگاههــای روستاســت کــه گردشــگران طبیعــت دوســت را در فصلهــای مســاعد به خود جلب میکند.
  فعالیتهــای اقتصــادی مــردم روســتا عموما زراعت و دامداری اســت. گروهی از مردم روســتا در بخش خدمات و تولید صنایع دستی اشتغال دارند. روســتای آتشــگاه از طریــق شــهر لــردگان قابل دسترسی می باشد

   

  روستای هوره

  روســتای کوهستانی هوره مرکز بخش زاینده رود در شهرســتان ســامان با مختصات جغرافیایی 50 و 51دقیقــه طــول شــرقی و 32درجــه و 35دقیقــه عــرض شــمالی، در 11کیلومتــری شــمال غربی شهر سامان قرار دارد. این روستا از شمال غربی به کوه اوزون داغ محدود میشود.
  ارتفاع روستای هوره از سطح دریا 1900متر و آب و هوای آن در فصول بهار، تابستان و پاییز مطبوع و در زمســتان، ســرد و خشــک اســت. رودخانــه زاینده رود در شرق این روستا جریان دارد.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای هوره در امتداد زاینده رود

  پیشــینه تاریخــی روســتای هــوره بــه 700ســال پیش مربوط میشــود. به روایــت منابع محلی، یکــی از خوانیــن قشــقایی به نــام ولی خــان این روســتا را بنا نهاده است. هور به معنی پیشروی آب در بیشه یا خشکی است و یکی از روایتها در مــورد وجه تســمیه روســتا این اســت که آب رودخانــه زاینــده رود روی زمینهــا بــه حالــت باتلاق مانند پخش میشود و به این محل هور یا هوره گفته اند و یا هور به منطقه ای گفته میشود کــه اطــراف آن ارتفاعــات وجــود داشــته باشــد.
  دشــتهای زیبــای لالــه، چمنزارهــای دلنــواز، باغهــا و تفرجگاههــای دامنه هــای ارتفاعــات از جاذبه هــای طبیعــی این روســتا اســت. درآمد اکثــر مــردم ایــن روســتا از طریــق فعالیتهــای زراعــی، باغــداری، دامــداری و پــرورش زنبــور عســل تأمیــن میشــود. گروهــی از مــردم در امور خدماتی و تولید صنایع دســتی اشتغال دارند.
  از مهمتریــن جاذبههــای این روســتا میتوان به پــل هــوره، بقایــای قلعــه تاریخی و دشــتهای زیبــای لالــه، چمنزارهــای دلنــواز و حاشــیه رودخانه زاینده رود باغ ها و تفرجگاه های دامنه ارتفاعات اشاره نمود .

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- پل هوره

  روســتای هــوره از طریق شــهرکرد، بن، ســامان با جاده آسفالت قابل دسترسی است

   

  روســتای آورگان

  روســتای زیبــای آورگان از توابــع بخــش بلداجی شهرســتان بروجــن با مختصات جغرافیایــی 50درجــه و 56دقیقــه طــول شــرقی و 31درجــه و 53دقیقــه عــرض شــمالی، در 12کیلومتــری جنــوب غربی بلداجــی و در 40کیلومتری شــهر بروجن قــرار دارد. ارتفــاع روســتای آورگان از ســطح دریــا 1900متــر و آب و هــوای آن در بهــار و تابســتان معتدل و در زمســتان سرد است.
  آورگان یکــی از روســتاهای قدیمــی و تاریخــی اســتان اســت. ایــن روســتا از گذشــته های دور محــل اســتقرار جوامــع انســانی بــوده اســت. شــکلگیری هســته اولیه روستای آورگان به بیش از 250سال میرســد. آرامــگاه امامــزاده عبــاس علی در این روستا تأکیدی بر قدمت تاریخی آن دارد. بــه دلیل آن که روســتا در تالاب میانکوهــی بنــا شــده و سرچشــمه عظیــم آب، معروف به باغ آورگان از کنار روســتا میگذرد اطــلاق محل آب به آن بیمورد نیســت. این روســتا ابتــدا اورگــون بوده و بعد آورگان شــده است. برخی میگویند افــرادی از فرادنبــه، ناغــان، هلوســعد، قمبــوان، دزک، تــرک لرلــی و بختیاری به ایــن محــل آمده انــد و در ایــن محــل کــه خوانین بودند زندگی کردند آورگان یعنی کســانی که آورده شده اند نامیده شد.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- زبیعت روستای آورگان

  روســتای آورگان بــه دلیــل اســتقرار در دامنــه کوهســتان و برخــورداری از اقلیــم معتــدل، در بهــار و تابســتان دارای چشــم اندازهای زیبــا و آب و هــوای مطلوب است.
  باغــات انبوه و گســترده و درختان انگور، بــادام، گــردو و انــواع دیگــر میوه هــا جلوه خاصی به روســتای آورگان بخشیده اند
  باغ خــان با درختان ســیب، گــردو و بــادام و دیگر میوه هــای گوناگون، یکی از باغهای بســیار زیبای روستای آورگان است. درختان کهنسال گردوی کریمخانی این روستا، از یادگارهای دوره حکومت زندیه است و دارای ارزشهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی اســت.
  دره یا تنگ سیاه از دیگر جاذبه های روستا است. ایــن دره یکــی از تفرجگاههــای زیبــا و جالــب توجه روســتای آورگان و اســتان اســت. در بهار و تابســتان انــواع گلهای وحشــی رنگارنــگ زیبا و گیاهان دارویی رازیانه، بومادران، کنگر، ختمی، پونه و آویشــن سراسر این دره را فرا میگیرد.
  بنــای زیارتــگاه عباس علــی بــه دوره صفویه یا زندیه بر میگردد. این امامزاده به لحاظ معنوی و مذهبــی در میــان مــردم از جایــگاه والایــی برخوردار است.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای آورگان

  اقتصــاد مــردم ایــن روســتا بــر فعالیــت دامــداری، زراعی و باغی اســتوار است. گروهی از مردم نیز در بخشهای خدمات و تولید صنایع دستی اشتغال دارند.
  روســتای آورگان از طریــق شــهرهای بروجــن، بلداجــی، اردل و گندمان قابل دسترســی اســت و تمــام جاده های منتهی به این روســتا از شــهرهای ذکر شده آسفالت است

   

  روســتای دســتگرد امامــزاده

  روســتای دســتگرد امامــزاده از توابــع شهرســتان شــهرکرد بــا مختصــات جغرافیایــی 50درجــه و 59دقیقــه طول شــرقی و 32درجــه و 59دقیقــه طــول شــرقی و 32درجــه و 5دقیقــه عــرض شــمالی، در 25کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهرکرد واقــع شــده اســت. ایــن روســتا از جنوب غربی به روستای دزک و از شــرق بــه روســتای ایرانچــه محدود شــده اســت. ارتفاع این روســتا از سطح دریــا 2050متــر اســت و اقلیمــی معتدل و نیمــه خشــک دارد. آب و هــوای آن در فصــول بهار و تابســتان مطبــوع و ملایم و در زمستان سرد است.
  روســتای دستگرد امامزاده از روستاهای تاریخی اســتان است. بناهای قدیمی از قبیــل امامــزاده، مســجد، قلعــه، حمــام و چندیــن اثر دیگر در پیرامون آن، نشــانگر قدمــت طولانــی آن اســت. برخــی از آثــار موجود در روســتا به دوره صفو یه و برخی دیگــر به دوره قاجاریه تعلق دارند.
  روســتای کوهســتانی دســتگرد امامزاده، با چشــم اندازها و مناظــر دلپذیر طبیعی، مراتــع سرســبز و حاصلخیز و آب و هوای لطیــف یکــی از جذابتریــن روســتاهای استان است.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- مزارع کلزا روستای دستگرد

  منطقــه حفاظــت شــده تنــگ صیــاد بــا وســعت 27هــزار هکتــار در 2کیلومتری روســتای دســتگرد امامــزاده قــرار دارد.
  ایــن منطقــه یکــی از زیســتگاههای ارزشــمند و بــا اهمیــت اســتان اســت. تنــوع اکوسیســتمهای گیاهــی و جانوری ایــن منطقــه بســیار غنی اســت. جانوران موجــود در تنــگ صیــاد را بیــش از 6000 قطعــه و واحــد ارزیابــی کرده انــد. از مهمترین گونه هــای حیات جانوری این منطقــه میتوان به بز کوهی، قوچ، میش، خرس قهوهای، گراز و کرکس اشــاره کرد
  شــکارگاه شــیدان (شــهیدان) از دیگــر مناطــق حفاظــت شــده روســتای دســتگرد اســت. ایــن منطقــه بــه لحــاظ چشــم اندازهای کوهســتانی و طبیعــت ز یبــا، جذابیت خاصــی دارد. این ناحیه که پوشــش گیاهــی متراکمی دارد، زیســتگاه انواع گونه هــای جانــوری مانند بــز کوهی، قوچ، شــغال، روبــاه و نیــز زیســتگاه عقاب طلایی، کبــک و تیهو است.

   آشنایی بامناطق حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری


  مجموعــه بنای امامزاده دســتگرد شــامل ســردری بلنــد، جلوخانــی وســیع، دهلیــزی بــا غرفه هــای متعــدد و ســقف آجــری اســت. ایــن بنــا در دوره ســلطنت مظفرالدیــن شــاه و توســط شــخصی بــه نــام محمــود خان ملقب به بابا خــان ریاحی تعمیر شــده اســت. بنــای ایــن امامــزاده بــه دوره صفویه بــر میگــردد. کتیبه ســنگی عهــد صفوی بــا تاریخ 1124ه.ق بــه خــط محمــد صالــح از آثــار بــا ارزش این آرامگاه است.
  مســجد شبســتانی روســتا کــه ســتونهای آن از ســنگ تراشــیده شــده و ســقف آجــری دارد از آثــار دوره صفوی است و در دوره قاجاری مرمت شده است.
  کتیبــه ســنگی عهــد صفــوی 1124ه . ق در حــال حاضر نوســازی شــده اســت. بقایای قلعه قدیمی از دیگــر آثــار تار یخــی روســتا اســت کــه در دوره قاجار یه بنا گردیده است.
  زیارتگاه ســید ابوالقاســم نیز در روســتا قــرار دارد و مورد توجه مردم است. درآمــد اکثــر ســاکنان ایــن روســتا از فعالیتهــای زراعــی، باغــداری، دامداری و تولید صنایع دســتی تامین میشود. زنان و دختران روستا، هنگام فراغت از فعالیتهــای دیگر، به تولید صنایع دســتی مانند قالیبافی و گلدوزی روی پارچه میپردازند.
  روســتای دســتگرد امامــزاده از طر یــق شــهرهای کیــار، شــهرکرد، بروجــن، بلداجــی و اردل بــا جــاده آسفالت قابل دسترسی است

  روستای دیمه

  روســتای دیمــه از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان کوهرنــگ بــا مختصــات جغرافیایــی 50درجــه و 13دقیقــه طــول شــرقی و 32درجــه و 30دقیقــه عــرض شــمالی در 10کیلومتــری شــمال شــرقی چلگــرد و در 100کیلومتــری شــهرکرد قرار دارد. ایــن روســتا از اطــراف بــه کوههــا و دشــتها محــدود میشــود. روســتای کوهســتانی دیمه از سطح دریا در حدود 2240متــر ارتفــاع دارد. اقلیــم آن در بهــار و تابســتان معتــدل و در زمســتان ســرد و برفگیر است.
  دیمــه از ییلاقهای عشــایر بختیاری بوده است که در قرن اخیر به روستا تبدیل شده است. چشــمه دیمه معروفترین اثر طبیعی ایــن روستا اســت و از تفرجگاههای طبیعی اســتان بــه شــمار مــیرود. در لغتنامــه دهخــدا و معیــن، دیمــه بــا فتحــه یا کســره میــم بــه معنــای روشــنایی، کلیســا، معبــد و بــاران بــدون رعــد و برق اســت. بــه علت شــفافیت و زلالی چشــمه نزدیک روستا آن را دیمه نامیدنــد. برخی نیز میگویند چون زمینهــای اطــراف روســتا بــه صــورت دیم کاشته میشده روستا را دیمه نامیدند.

  کوهرنگ کجاست؟ در مورد شهرستان زیبای کوهرنگ بیشتر بخوانید
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- چشمه دیمه

  درآمــد مــردم ایــن روســتا از طریــق فعالیتهــای زراعــی، دامــداری، صنایــع دســتی و کار در کارگاههــای بســته بندی آب آشامیدنی تأمین میشود.
  روســتای دیمه که در منطقه کوهستانی نزدیــک کوهرنــگ قــرار دارد در بهــار و تابســتان آب و هــوای مطبوعــی دارد.
  چشــم اندازهای طبیعــی، مراتــع سرســبز و حاصلخیــز همراه با جریان و جوشــش چشــمه زیبــای دیمــه شــرایط مناســبی را بــرای تفریــح فراهم آورده انــد. برخی از جاذبه های طبیعی این روستا عبارتند از:
  دشــت لاله با زیبایی منحصر به فردش در فصل بهــار با دو نوع لاله های واژگون ســرخ و زرد مناظر شگفت انگیز و وصف ناپذیری را پدید میآورد.
  چشمه دیمه با اهمیتترین و زیباترین جاذبه طبیعی روستاســت. اطــراف ایــن چشــمه مراتــع حاصلخیــز و درختــان بلنــد بلــوط قامــت برافراشــته اند. بــه گفتــه کارشناســان آبهای معدنی، آب این چشمه بهترین آب آشامیدنی شناخته شده در جهان است. پیرامون روســتای دیمه چشــمه های دیگری نیز وجود دارد که حواشی جذاب و سرسبزی دارند.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- طبیعت اطراف چشمه دیمه

  دینــه کیــکاووس و دیواره صد گزی این روســتا بســیار معروف است و به اعتقاد مردم این روستا این دیواره از دوره پادشاهان باستانی ایران به یادگار مانده است.
  قبرســتان عمومی روســتا بر ســر راه دیمه به چلگرد در بــالای تپــه های قــرار دارد. در آن قطعــه ســنگهایی به طــول حــدود 2متــر مشــاهده میشــود که بــه صورت عمودی و مورب در زمین فرو رفته اند و منظره ای شبیه قبور پیش از تاریخ را پدید آورده اند.
  روســتای دیمــه از طریق شــهرهای چلگرد، فارســان، شــهرکرد و چادگان با جاده آســفالت قابل دسترســی است

  روســتای سرآقا سید

  روســتای شگفت سرآقا سید از توابع بخش مرکــزی شهرســتان کوهرنــگ بــا مختصــات جغرافیایــی 49درجــه و 51دقیقــه طــول شرقی و 32درجه و 40دقیقه عرض شمالی در 45کیلومتری شمال غربی چلگرد و 130 کیلومتری شهرکرد قرار دارد.
  روســتای ســر آقــا ســید بــا 2500متر ارتفــاع از ســطح دریــا اقلیمــی معتــدل  وکوهســتانی دارد. آب و هــوای آن در بهــار و تابســتان خنک و دلپذیر و در زمســتان سرد و خشک است.
  این روســتا در گذشــته یکی از اتراقگاههای ییلاقــی عشــایر بختیــاری بوده کــه طی قرن اخیر به روستا تبدیل شده است.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- روستای پلکانی سر آقا سید

  وجه تســمیه این روستا به خاطر امامزاده ای است که مقبره آن در پایین روستا قرار دارد. چــون روســتا به صــورت مجتمــع پلکانی در بــالای ایــن امامزاده بــه وجود آمده اســت به این روستا سر آقا سید میگویند.
  روســتای کوهســتانی ســر آقــا ســید، بــا آب و هــوای معتــدل و چشــم اندازهای زیبــای طبیعــی از روســتاهای جــذاب بــرای دوســتداران گردشــگری طبیعــی و علاقهمنــدان بــه ورزشهــای کوهســتانی است.
  پیســت اســکی تابســتانه چــال میشــان نیــز از ز یباتر یــن جاذبه هــا و قابلیتهــای ورزشهای کوهســتانی اســت. این پیست در 25کیلومتــری روســتای ســرآقا ســید قرار دارد. 
  اقتصــاد ایــن روســتا بــر فعالیتهــای دامــداری، زراعــی و انجــام امــور خدماتی و تولید صنایع دستی استوار است.روستای سرآقا سید از طر یق شهر چلگرد به علت برفگیر بودن جاده فقط در فصول گرم سال قابل دسترسی است.

  روســتای چلــوان

  روســتای چلــوان در شهرســتان ســامان، بخش مرکزی استقرار یافته است. ایــن روســتا از ســمت غــرب و شــمال غرب بــه روســتای چمزیــن، از جنــوب بــه شــهر ســامان، از شــرق به روستای شــوراب صغیر و از شــمال بــه رودخانــه زاینــده رود محدود اســت. این روســتا در 50درجه و 55دقیقه طــول شــرقی و 32درجــه و 29دقیقه عرض شرقی واقع شده است.
  چلــوان ابتــدا چهــل ایوان بــوده که بــه دلیل ســهولت گویــش بــه چلــوان تغییر نــام یافته اســت. برخــی میگوینــد چــل ایــوان یعنــی ایــوان و طاقــی کــه خــراب شــده اســت و عــده ای نیــز میگوینــد به علــت برنجکاری مرغــوب منطقــه بــه ایــن نــام شــهرت یافتــه یعنی محل چلو یا برنج.
  به لحــاظ اقتصــادی روســتا عمومــا متکــی برفعالیتهای کشاورزی، به ویژه باغداری اســت. ایــن روســتا با داشــتن باغــات بادام چشــم انداز مناســبی دارد و در اطــراف آن مکانهای دیدنی و تاریخی وجود دارد.

  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
  روستاهای استان چهارمحال و بختیاری- حاشیه زاینده رود در روستای چلوان

  پــل زمانخــان در فاصلــه 4کیلومتــری از روســتای چلــوان قــرار دارد. مســجد جامــع ســامان واقع در شــهر ســامان که 4کیلومتر تا روســتا فاصله دارد. ســه باب حمام باستانی در ســامان و قابل دسترسی از روستا، محوطه و آرامگاه دهقان ســامانی، بقعه بابا پیر احمد واقع در کنار جاده آسفالته نزدیک چم جنگل و چــم خلیفــه کــه از جاذبه هــای فرهنگــی_ تار یخی شناخته شده است.روستای چلوان از طریق شهرکرد، سامان و نجف آباد با جاده آسفالت قابل دسترسی است. در ادامه تصاویری پاییزی از حاشیه رودخانه زاینده رود در روستای چلوان را آورده ایم.

  حاشیه زاینده رود در روستای چلوان

  حاشیه زاینده رود در روستای چلوان

  منبع: بیا تور

  در ادامه بخوانید: جاهای دیدنی استان چهارمحال و بختیاری

   

  ما را درشبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

  با ما در اینستاگرام همراه باشید 

  آژانس مسافرتی" سیرسپهرسبا"

  روزهای زیبا و پرطراوتی برایتان آرزومند است.

   

  5 اظهار نظر
  • بسیار عالی بود...زیباترین ها را نام بردید ... ولی علاوه بر این روستاها، روستاهای بسیار زیبای دیگه ای هم در این استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد بخصوص در حاشیه زاینده رود مثل چم زین، چم چنگ، ایل بگی،چم نار، شوراب و...... روستای کران و یا روستاهای سیار زیبا و بکر اردل و لردگان

  شما هم وارد بحث شید
  مطالب بیشتر